Home

S__438771773_0
S__438771766_0
1681885306177
S__443023381_0
previous arrow
next arrow
ประธานสมาคม

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบกโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของ กองทัพบกและประเทศชาติ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ 

                “ทำงานด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีความรักความสามัคคี”

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ แก่ รศ.ดร. กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์ วิทยากรผู้ให้ความรู้ฯ ในชั้นเรียนโยคะเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป จัดกิจกรรม ณ ห้องลีลาวดี อาคารเรือนรับรอง รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ กลับจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ คณะฯร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น.คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ คณะฯร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๕ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพิธีมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพิธีมอบทุนยังชีพ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ณ ห้องสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ราย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเรือนรับรอง รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
คณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเสนอโครงการ ม.35 ของกำลังพล ฯ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.66 คณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเสนอโครงการ ม.35 ของกำลังพล รร.จปร. ณ ห้องธนบุรี บก.รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายประกอบจังหวะ บาสโลบ ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเรือนรับรอง รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ร่วมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากโครงการหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ จากโครงการหลวง ในงานโครงการหลวง ๕๔ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

อ่านเพิ่มเติม