Home

S__438771766_0
S__456523781
S__453984263
S__456523784
1698151132608
previous arrow
next arrow
ประธานสมาคม

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบกโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของ กองทัพบกและประเทศชาติ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ 

                “ทำงานด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีความรักความสามัคคี”

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของกำลังพล รร.จปร. ที่พิการทุพพลภาพ ผู้ดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕(๗)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของกำลังพล รร.จปร. ที่พิการทุพพลภาพ ผู้ดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕(๗) ณ วัดวังประจีด ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ พิธีไหว้ครู และ พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. ประจำปี ๒๕๖๗ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๖๗ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ กลับจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๔๕ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ กลับจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามมาตรา ๓๕ ประจำปี ๖๗

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ พ.ค.๖๗ พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. และ คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามมาตรา ๓๕ ประจำปี ๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการในพื้นที่ รร.จปร. และ จ.นครนายก จากจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๐.๕๕ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พ.ค.๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ ที่ให้ความกรุณาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยรับฟังและชมผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพให้แก่บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชมตัวอย่างโครงการ ม.35 ที่ผลิตสินค้ามาจำหน่าย เยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร.และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ รร.จปร. (อาคาร ๑๐๐ ปี) ณ รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ งานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ งานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ททบ. ๕

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ พุทธศานสถาน รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม