Home

S__438771766_0
S__456523781
S__453984263
S__456523784
1698151132608
previous arrow
next arrow
ประธานสมาคม

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบกโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของ กองทัพบกและประเทศชาติ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ 

                “ทำงานด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีความรักความสามัคคี”

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๑.๑๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร., สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ, คณะผู้บังคับบัญชา และนักเรียนนายร้อย ได้ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการ รร.จปร. พร้อมด้วย คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร., สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ, คณะผู้บังคับบัญชา และนักเรียนนายร้อย ได้ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์ ณ ททบ. ๕

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๑๕ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมรับเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ กลับจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๒๓.๔๕ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. ได้ร่วมส่งเสด็จฯ และถวายมาลัยพระกร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สป.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร. และ คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด และ การจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และ คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด และ การจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์” ที่ทาง สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้จัดขึ้น สำหรับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการ รร.จปร. พร้อมด้วย คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร., สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ, คณะผู้บังคับบัญชา และนักเรียนนายร้อย ได้ร่วมงานบันทึกแถบวิดิทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๖๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์ ณ ททบ. ๕

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้มีแนวทางให้จัดการอบรมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.35) ให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้มีแนวทางให้จัดการอบรมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.35) ให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการฯ ประจำปี ๖๘ ผ่านระบบ CAP-RTA โดยในครั้งนี้กกพ.รร.จปร. ได้ร่วมสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจ สถานที่อบรม ณ กองร้อยทหารราบที่ ๓ พัน.ร.รร.จปร.

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร.รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.๓๕) ประจำปี ๖๗

เมื่อวันที่ ๕-๖ มิ.ย.๖๗ คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร. รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.๓๕) ประจำปี ๖๗ จาก ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. โดยมี พล.ต. มานพ แฝดกลางผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ รร.จปร. ได้มีการดำเนินโครงการตามมาตรา ๓๕ ประจำปี ๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการในพื้นที่ รร.จปร., จ.นครนายก และต่างจังหวัด โดยเป็นโครงการ ม.๓๕(๓) จำนวน ๑ โครงการ และโครงการ ม.๓๕(๗) จำนวน ๑๖ โครงการ

อ่านเพิ่มเติม
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของกำลังพล รร.จปร. ที่พิการทุพพลภาพ ผู้ดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕(๗)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของกำลังพล รร.จปร. ที่พิการทุพพลภาพ ผู้ดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕(๗) ณ วัดวังประจีด ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม