คณะกรรมการสมาคม

คุณ สุดา ไชยพันธุ์
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

น.อ.หญิง ศิริพร แก้วมหา
รองประธาน ฯ

คุณ อุมาภรณ์ สงนุ้ย
รองประธาน ฯ

คุณ เฉลิมขวัญ บูชา
รองประธาน ฯ