ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พ.ค.๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ ที่ให้ความกรุณาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยรับฟังและชมผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพให้แก่บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชมตัวอย่างโครงการ ม.35 ที่ผลิตสินค้ามาจำหน่าย เยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา รร.จปร.และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ รร.จปร. (อาคาร ๑๐๐ ปี) ณ รร.จปร.