ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร.รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.๓๕) ประจำปี ๖๗

เมื่อวันที่ ๕-๖ มิ.ย.๖๗ คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รร.จปร. รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.๓๕) ประจำปี ๖๗ จาก ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. โดยมี พล.ต. มานพ แฝดกลางผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ รร.จปร. ได้มีการดำเนินโครงการตามมาตรา ๓๕ ประจำปี ๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการในพื้นที่ รร.จปร., จ.นครนายก และต่างจังหวัด โดยเป็นโครงการ ม.๓๕(๓) จำนวน ๑ โครงการ และโครงการ ม.๓๕(๗) จำนวน ๑๖ โครงการ