ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้มีแนวทางให้จัดการอบรมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.35) ให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณ สุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. ได้มีแนวทางให้จัดการอบรมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ (โครงการ ม.35) ให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการฯ ประจำปี ๖๘ ผ่านระบบ CAP-RTA โดยในครั้งนี้กกพ.รร.จปร. ได้ร่วมสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจ สถานที่อบรม ณ กองร้อยทหารราบที่ ๓ พัน.ร.รร.จปร.