ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร. และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่มีบุพการีทุพพลภาพพร้อมทั้งมอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล รร.จปร.และครอบครัว

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. นาง สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร. และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่มีบุพการีทุพพลภาพพร้อมทั้งมอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล รร.จปร.และครอบครัว