ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร. และคณะได้ตรวจเยี่ยมบ้านที่ทางสม. ทบ. สาขา รร.จปร.ได้ดำเนินการปรับที่จากพื้นดินไม่เรียบเป็นพื้นปูนให้กับครอบครัวที่มีบุพการีทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๖.๐๐น. นาง สุดา ไชยพันธุ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา รร.จปร. และคณะได้ตรวจเยี่ยมบ้านที่ทาง สม. ทบ. สาขา รร.จปร. ได้ดำเนินการปรับที่จากพื้นดินไม่เรียบเป็นพื้นปูนให้กับครอบครัวที่มีบุพการีทุพพลภาพเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งมอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล รร.จปร.และครอบครัว