วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้รวมกลุ่มครอบครัวทหารบก ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคง ของชาติ ศาสนา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2. เพื่อบำรุงขวัญ และช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน

3. เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ และเพิ่มพูนรายได้ ให้กับครอบครัวข้าราชการ

4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเทิดทูนและรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก และประเทศชาติโดยรวม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. สนับสนุนและจัดกิจกรรมถวายและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ

2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

3. สนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

4. สนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวอื่นต่อไป

5. ส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพลมีความรักสามัคคี ทำความดีปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ต่อกองทัพบกและสังคมส่วนรวม

6. ดูแลสวัสดิการของครอบครัวกำลังพลโดยเฉพาะการดูแลบุตรก่อนวัยเรียนการมอบทุน การศึกษา การส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพลมีอาชีพเสริม และสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว

7. ส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพลมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพอย่างสมำเสมอรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัว

8. ดำเนินกิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว เช่น การเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ภาคสนามชายแดน การเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการการเยี่ยมครอบครัวกำลังพลตามพื้นที่ต่าง ๆ

9. ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาช่วยเหลือบุคคล ด้อยโอกาสและช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ